Algemene voorwaarden DmmSmm (Treasure Dim-Sum Products B.V.)

Toepasselijkheid 1.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van DmmSmm en op alle overeenkomsten tussen DmmSmm en haar klant die daaruit voorvloeien. Deze voorwaarden gelden uitsluitend indien Treasure Dim-Sum Products B.V. handelt onder de naam DmmSmm.

1.2. Afwijkingen op en aanpassingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging daarvan door DmmSmm.

1.3. In geval van strijdigheid tussen een bepaling van deze algemene voorwaarden en een bepaling van een bijzondere overeenkomst of een orderbevestiging, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst of orderbevestiging.

Aanbiedingen en bestellingen 2.

2.1. Alle aanbiedingen van DmmSmm zijn vrijblijvend. DmmSmm is pas na aanvaarding van de bestelling zoals bedoeld in artikel 2.2 gebonden aan een aanbieding. De door DmmSmm genoemde inhoud en andere specificaties gelden slechts ter indicatie.

2.2. Een bestelling van een klant geldt slechts als geaccepteerd indien DmmSmm:

a) de bestelling schriftelijk heeft aanvaard, bijvoorbeeld met een orderbevestiging; of

b) aangevangen is met de uitvoering van de bestelling.

2.3. De klant kan zijn bestelling slechts ontbinden zolang nog niet aan een van de voorwaarden van artikel 2.2 voldaan is of wanneer hij een herroepingsrecht heeft op grond van artikel 6.

Prijzen en betaling 3.

3.1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen van DmmSmm in euro’s, inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.

3.2. De klant dient de bestelling bij vooruitbetaling te voldoen door middel van een van de door DmmSmm aangeboden betaalmogelijkheden.

3.3. Indien partijen overeengekomen zijn dat de klant achteraf betaalt, geldt een betalingstermijn van veertien dagen vanaf de besteldatum. Bij niet-tijdige nakoming is de klant onmiddellijk in verzuim. Hij is dan een rente verschuldigd aan DmmSmm van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de datum van het verzuim, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40 per factuur.

Levering 4.

4.1. DmmSmm zal namens en voor rekening van de klant de bestelling laten bezorgen op het door de klant opgegeven adres. De vervoerder zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de datum en het tijdvak voor de bezorging.

4.2. De klant zorgt ervoor dat hij de bestelling binnen 48 uur na verzending (zijnde 16.30 uur op de dag van bestelling indien de bestelling op een werkdag voor 16.30 uur is geplaatst, of in alle

2 –

andere gevallen 16.30 uur op de eerstvolgende werkdag) in ontvangst kan nemen of door een derde namens hem in ontvangst kan laten nemen. Op dat moment gaat het risico voor kwaliteitsverlies over naar de klant. DmmSmm is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de bestelling indien de klant de in de eerste volzin genoemde verplichting niet nakomt dan wel indien de bezorging om andere redenen die niet aan DmmSmm of de bezorger te wijten zijn niet slaagt.

4.3. Levertijden en andere voor DmmSmm geldende termijnen zijn indicatief.

Garantie en klachten 5.

5.1. DmmSmm staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten, mits de klant deze gebruikt en bewaart in overeenstemming met de instructies van DmmSmm.

5.2. De klant is gehouden de geleverde producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren op eventuele kwaliteitsproblemen of andere gebreken en die zo snel mogelijk te melden aan DmmSmm. Mits het gebrek te wijten is aan DmmSmm kan de klant, afhankelijk van de aard van het gebrek, daarbij aanspraak maken op onder meer herstel of vervanging van het product.

5.3. Na ontvangst van een klacht zal DmmSmm deze zo snel mogelijk beoordelen. De klant verleent hieraan zijn volledige medewerking, bijvoorbeeld door op verzoek van DmmSmm het product terug te sturen.

6. Herroepingsrecht

6.1. De klant heeft totdat veertien dagen zijn verstreken nadat hij de bestelling ontvangen heeft, of hij in overeenstemming met artikel 6:230o lid 1 sub b geacht wordt de bestelling te hebben ontvangen, het recht de koop te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan DmmSmm. De mogelijkheid tot ontbinding bestaat niet voor zover de bestelling bestaat uit producten die:

a) een korte houdbaarheid hebben dan wel vanwege de bederfelijkheid van de producten gekoeld of diepgevroren dienen te worden bewaard;

b) volgens specificaties van de klant vervaardigd zijn;

c) om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken.

6.2. Indien de klant gebruik wenst te maken van het in artikel 6.1 bedoelde ontbindingsrecht, dient hij dat schriftelijk aan DmmSmm mede te delen. De klant zendt de bestelling binnen veertien dagen na het inroepen van de ontbinding op eigen kosten terug aan DmmSmm.

6.3. Na ontvangst van de geretourneerde bestelling betaalt DmmSmm het aankoopbedrag terug via de door de klant gebruikte betaalmethode of, indien dat niet mogelijk blijkt, op een andere in overleg met de klant te bepalen wijze. Als de klant bij zijn bestelling niet gekozen heeft voor standaardlevering is DmmSmm niet gehouden de verzendkosten terug te betalen. DmmSmm heeft het recht om terugbetaling van het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk te weigeren indien de geretourneerde producten beschadigd zijn.

3 –

Aansprakelijkheid 7.

7.1. DmmSmm is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor schade die de klant zelf lijdt en die rechtstreeks te wijten is aan DmmSmm.

7.2. DmmSmm kan in geval van overmacht de nakoming van haar verbintenissen opschorten. In geval van blijvende overmacht, is DmmSmm blijvend bevrijd van haar verbintenissen ten aanzien van de klant. Overmacht leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade die klant dientengevolge mocht lijden. Als overmacht worden onder meer beschouwd waterschade, brand, staking, ziekteverzuim, transportproblemen, beperkende overheidsmaatregelen, technische complicaties en bedrijfsstoringen bij DmmSmm of haar leveranciers.

8. Diversen

8.1. DmmSmm behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Bestellingen zullen worden uitgevoerd conform de algemene voorwaarden die golden op het moment van bestelling door de klant.

8.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden behouden de overige bepalingen hun rechtsgeldigheid, en heeft DmmSmm het recht de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de doelen en effecten van de oorspronkelijke bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 9.

9.1. Op alle overeenkomsten met DmmSmm is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2. Indien partijen een geschil niet in goed onderling overleg kunnen oplossen, mag uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam van het geschil kennis nemen. De klant heeft gedurende een maand nadat DmmSmm een beroep heeft gedaan op deze wijze van geschilbeslechting het recht om voor de op grond van de wet bevoegde rechter te kiezen.